Rina Scafidi
the artist portfolio word card contact us
   
     
   
 

 

 

Oil Series: Texas Impressions,
Wildflower, Snow-On-The-Prairies
(Washington County, Brenham, TX) , 20” x 16”

Go Back

2010 copyright Rina Scafidi